loveyouboy

เรื่อง สำรวจคำราชาศัพท์และคำศัพท์ในบทละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกท้าวกะหมังกุหนิง

Posted on: กันยายน 12, 2011

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย

เรื่อง

สำรวจคำราชาศัพท์และคำศัพท์ในบทละครเรื่องอิเหนา  ตอนศึกท้าวกะหมังกุหนิง

ผู้จัดทำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

                                                     อาจารย์
กิตติยา   ปราบสงคราม

 

จัดทำโดย

 

น.ส.    ปารมี
แซ่ตัน

 

เลขที่
24  ชั้นม.3/6

 

ภาคเรียนที่
1  ปีการศึกษา2554

 

โรงเรียนสภาราชินี
จังหวัดตรัง

 

 

 

หัวข้อโครงงาน
สำรวจคำราชาศัพท์ในนิทาน เรื่องอิเหนา

คณะผู้จัดทำ
นายกิตติวัฒน์  มณีรัตน์ นายศักดา บุตรเสน นายศรัณยู เทศศรีเมือง
นายอิสระพงษ์  ทิพชัย

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่ออาจารย์ครูผู้สอน  คุณครูจิรวรรณ  ตึงตระกูล

โรงเรียน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปี
พ.ศ.
๒๕๔๙

บทคัดย่อ
บทละครอิเหนานี้ จากการศึกษา   เป็นวรรณคดีที่มีมาแต่สมัยอยุธยา
บทละครอิเหนาเป็นผลงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดบทละครรำ  วรรณคดีไทยเรื่องนี้ได้รับเค้าโครงเรื่องมาจากชาวชวาที่เรียกว่า
นิทานปันหยี  เป็นบทละครที่น่าศึกษาและมีประโยชน์ต่อการเรียน
จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์แลละคำศัพท์ยากเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการต่อการอ่านบทละครเรื่องอิเหนาตอน
ศึกท้าวกะหมังกุหนิง

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำโครงงานเรื่อง
การสำรวจคำราชาศัพท์ในนิทาน เรื่อง อิเหนา คณะผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณ
คุณครูจิรวรรณ  ตึงตระกูล

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ                                                                                                                              ก

กิตติกรรมประกาศ

บทที่
๑   บทนำ                                                                                                          ๑
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์
สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
นิยามคำศัพท์

บทที่
๒   เอกสาร

บทที่
๓   อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา
วิธีการศึกษา

บทที่
๔    ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา                                                              ๔

บทที่
๕   สรุปผลการศึกษา                                                                                                         ๕
สรุปผลการศึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ

บทที่  ๑
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
บทละครเรื่องอิเหนานี้ เป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษา
มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ในสมัยกรุงศรอยุธยาตอนปลาย  จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง
แต่มีเค้าโครงเดิม และเนื่องจากบทละคร อิเหนาเป็นวรรณคดีไทยที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
จึงควรศึกษาคำศัพท์และคำราชาศัพท์ไทยเรื่องนี้ไว้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

๑.  สำรวจคำราชาศัพท์ต่างๆในบทละครเรื่องอิเหนา
ตอน ศึกท้าวกะหมังกุหนิง
๒. เพื่อศึกษาความหมายคำราชาศัพท์และคำศัพท์ในบทละครเรื่องอิเหนา

สมมติฐานของการศึกษา
บทละครอิเหนาเป็นบทละครที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และบทพระราชนิพนธ์ของกษัตริย์
อาจจะมีคำราชาศัพท์มากก็ได้

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
๑. ศึกษาตามตำราเรียนและหนังสืออิเหนา เล่มที่ ๑ ครั้งที่ ๗ สำนักพิมพ์
รวมสาส์น ( ๑๙๗๗ ) จำกัด
๒. ทำการศึกษาบทละคร เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกท้าวกะหมังกุหนิง ระหว่างวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙  ถึง ๓ มกราคม ๒๕๕๐

นิยามศัพท์
๑.  พระมหากษัตริย์  หมายถึง ผู้ปกครองแผ่นดิน
๒. พระราชนิพนธ์  หมายถึง  ผู้แต่ง
๓.  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หมายถึง เป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย

บทที่ ๒   เอกสาร

เรื่องย่อ
เรื่องย่อของบทละครเรื่องอิเหนาก่อนถึงตอนศึกท้าวกะหมังกุหนิง
กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์เทวัญ ๔ พระองค์ คือ ท้าวกุเรปัน ท้าวดาหา
ท้าวกาหลัง และท้าวสิงหัดส่าหรี ท้าวกุเรปันมีโอรสที่เก่งกล้าสามารถ ชื่อ อิเหนาหรือระเด่นมนตรี
ท้าวดาหามีธิดาที่มีรูปโฉมงมงามมากชื่อ บุษบา กษัตริย์ทั้งสองนครได้ให้โอรสและธิดาหมั้นกันไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ตามประเพณีวงศ์เทวัญ
ต่อมาอิเหนาได้ไปปรงพระศพพระอัยกีที่เมืองหมันหยา  เมื่อพบกับนางจิตะหราธิดาของท้าวหมันหยา
ก็หลงใหลจนไม่ยอมกลับเมือง เมื่อท้าวกุเรปันมีหนังสือไปเรียกอิเหนาให้กลับเมืองไปสมรสกับนางบุษบา
อิเหนาก็ออกอุบายปลอมตัวเป็นโจรป่าชื่อ มิสาระปันหยี  เดนทางท่องเที่ยวและสู้รบมีชัยชนะต่อกษัตริย์หลายเมือง  และเข้าเมืองหมันหยา  ท้าวหมันหยาเกรงกลัวอิทธิฤทธิ์จึงยกนางจินตะหราให้
ท้าวดาห่าทราบก็กริ้ว  และประกาศว่าใครมาสู่ขอบุษบาก็จะยกให้
ฝ่ายระตูจรกาอนุชาของระตูเมืองล่าสำได้ให้ช่างวาดรูปธิดาเมืองต่างๆเพื่อนที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
ช่างวาดรูปได้วาดรูปนางบุษบามา ๒ รูป องค์ปะตาระกาหลาซึ่งเป็นเทวอัยกาได้ดลบันดารให้วิหยาสะกำ
โอรสท้าวกะหมังกุหนิงได้ไปรูปหนึ่ง  ส่วนอีกรูปหนึ่งช่างวาดได้นำมาให้จรกา
เมื่อจรกาเห็นก็หลงรักบุษบา  จึงอ้อนวอนระตูล่าสำไปสู่ขอนางบุษบา
เช่นเดียวกับวิหยาสะกำซึ่งหลงใหลความงามของนางบุษบา  จนท้าวกะหมังกุหนิงต้องส่งราชทูตมาสู่ของนางบุษบาแต่ไม่ทันการ
เพราะท้าวดาหาได้ประกาศยกนางบุษบาให้จรกาก่อนแล้ว  ศึกสงครามเพราะความงามของบุษบาจึงเกิดขึ้น

ลักษณะของบทละคร

ละครเรื่องอิเหนาเป็นบทละครที่เรียกว่า เป็นวรรณคดีร้อยแก้วและเป็นยอดบทละครที่เพียบพร้อมด้วยสุนทรียภาพ
ทั้งทางด้านนาฏศิลป์และวรรณศิลป์  ซึ่งหมายความว่าเป็นบทละครที่เพียบพร้อมไปด้วยความงดงาม
ประณีต  และถ้อยคำไพเราะจับใจ
คุณลักษณะอันเลิศของวรรณคดีเรื่องนี้  เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานพระราชนิพนธ์อย่างประณีตพิถีพิถันยิ่ง

ลักษณะตัวละครในเรื่อง
อิเหนา

ในเรื่องนี้ตัวละครส่วนมากจะเป็นพระมหากษัตริย์และราชวงษ์ต่างๆที่อยู่แถบชวา
และเป็นการแย่งชิงนางอันเป็นที่รัก
อิเหนา เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี เป็นคนมีฝีมือในการรบ และเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นนิสัยที่ไม่ดี
รักใครแล้วก็ต้องได้นางคนนั้นมาเป็นของตนเอง
นางบุษบา  เป็นคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดียว
โกรธใครแล้วก็โกรธนาน แต่เป็นคนที่เป็นห่วงสามีของตนเองคือ อิเหนา
และรักใครแล้วก็รักอย่างจริงใจ
นางจิตราวาตรี  เป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจ
ชอบให้คนอื่นเอาใจตัวเอง และเป็นคนที่ชอบว่าให้คนอื่น โกรธง่าย
ลักษณะของฉากในบทละคร
ฉากในบทละครนี้เป็นที่ในพระราชวังที่เป็นการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การแต่งงาน
การมาหากันของกษัตริย์ การจัดพระราชพิธีที่สำคัญ เป็นต้น มีการทำศึกสงครามและการแย่งชิงเมืองและแย่งนางบุษบา
เช่น สงครามระหว่างท้าวกะหมังกุหนิง และท้าวดาหา  ในป่า
เช่นการออกไปล่าสัตว์ การเสด็จออกไปผักผ่อนน่าเป็นต้น

การออกไปตามหานางบุษบาของอิเหนา การแย่งชิงนางบุษบาของกษัตริเมืองต่างๆและอีกหลายฉากที่ไม่ได้ระบุ

บทที่ ๓    อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

อุปกรณ์และวัสดุในการศึกษา
๑.  อุปกรณ์และวัสดุในการศึกษา
– สมุดจดบันทึก
– ดินสอ ปากกา และอื่นๆ
– คอมพิวเตอร์

วิธีการศึกษา

๑.
รวบรวมข้อมูลคำราชาศัพท์จากหนังสืออิเหนาตอนศึกท้าวกะหมังกุหนิง

๒.  นำมาเรียบเรียงมาจัดตามหมู่อักษรของคำราชาศัพท์นั้น

๓.  หาความหมายของคำราชาศัพท์ที่ค้นคว้ามา

๕.  บันทึกข้อมูล

บทที่
        ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

ตารางคำศัพท์ในบทละครเรื่อง
อิเหนา ตอน ศึกท้าวกะหมังกุหนิง

ตารางคำราชาศัพท์ในเรื่องอิเหนา  ตอน ศึกท้าวกะหมังกุหนิง

สรุปผลการศึกษา
จากการสำรวจคำศัพท์และคำราชาศัพท์จากวรรณคดีเร่อง อิเหนา ตอน ศึกท้าวกะหมังกุหนิง
ทำให้เราทราบถึงคำศัพท์ คำราชาศัพท์และความหมายของคำศัพท์ เป็นศัพท์จำนวน ๒๑๑ คำ
เป็นคำศัพท์ยากจำนวน  ๑๕๕ คำ และเป็นคำราชาศัพท์จำนวน
๕๖ คำ

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. รู้ความหมายของคำศัพท์ยาก และคำราชาศัพท์

ข้อเสนอแนะ
๑. จากการสำรวจ ควรศึกษาและท่องคำศัพท์ต่างๆเป็นประจำ เพื่อนที่จะได้จำได้และเข้าใจในคำราชาศัพท์และคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้น
๒. ควรศึกษานอกจากคำศัพท์ต่างๆที่กล่าวมาให้มากยิ่งขึ้น

http://www.sobsai.thcity.com/web-s/armthai/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ผู้ดูแล

ปฎิทิน

กันยายน 2011
พฤ อา
« ก.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

สถิติ


IT Jobs <font style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-decoration: none; color:
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: